Skip to content
uprawnienia na napełnianie butli, czas ważności uprawnień udt na napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Zbiorniki przenośne ciśnieniowe, butle – uprawnienia na napełnianie i okres ich ważności.

Przenośny zbiornik ciśnieniowy – butla o pojemności powyżej 350 cm³ czyli 0,35 litra i o nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, który zmienia swoje miejsce między napełnieniem, a opróżnieniem, podlega pod dozór Techniczny. Zbiorniki przenośne ciśnieniowe występują między innymi w aparatach oddechowych, do nurkowania oraz gaśnicach przenośnych i przewoźnych.

Czy do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli są wymagane kwalifikacje?

Do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli o poj. pow. 350 cm³ (0,35l), są wymagane uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego jednostki Dozoru Technicznego. Zbiorniki ciśnieniowe mogą być napełniania gazami lub cieczami, np. tlenem, powietrzem atmosferycznym (Państwowa Straż Pożarna, OSP, Wojsko, Policja, nurkowie), acetylenem, argon, CO2 lub gazem propan – butan i metodami automatycznymi ciśnieniowymi lub pół automatycznymi wagowymi.

Kto wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli?

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o poj. pow. 350 cm³ wydaje organ Dozoru Technicznego UDT, TDT lub WDT. Aby uzyskać takie zaświadczenie kwalifikacyjne, należy ukończyć kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych i złożyć egzamin kwalifikacyjny przed jednostką Dozoru Technicznego. Szkolenie składa się z części teoretyczno – praktycznej i powinno być zakończone egzaminem.

Jak wygląda egzamin na napełnianie przenośnych butli ciśnieniowych przed komisją UDT?

Egzamin UDT na napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych składa się z trzech części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej. Część pisemna polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań egzaminacyjnych. Po zaliczeniu części pisemnej osoba jest dopuszczana do egzaminu ustnego, gdzie komisja egzaminacyjna zadaje jedno pytanie z czynności obsługowych z zakres napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych. Na końcu jest część praktyczna, polegająca na napełnieniu butli oraz omawianiu podczas jej napełnienia wszystkich czynności jakie wykonujemy oraz co kontrolujemy podczas napełniania zbiornika ciśnieniowego.

Jak długo ważne są uprawnienia UDT  na napełnianie zbiorników ciśnieniowych – butli?

Uprawnienia na napełnianie butli  w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego Dozoru Technicznego, jest ważne przez okres 10 lat. Na 3 miesiące przed końcem ważności takiego uprawnienia, można je bezpłatnie przedłużyć specjalnym wnioskiem w jednostce Dozoru Technicznego, która wydała nam takie uprawnienie.

Czy uprawnienia na napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych przez TDT i WDT są tak samo ważne jak UDT?

Tak, zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych może wydać UDT, TDT lub WDT. Dzięki zmianie Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 09.11.2018 r. zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT, TDT lub WDT, są wzajemnie honorowane przez te jednostki oraz są tak samo ważne na terenie całej Polski. W praktyce oznacza to, że uprawnienia wydane przez UDT, TDT  i WDT powinny być tak samo honorowane przez przedsiębiorców i instytucje na terenie Polski. Wcześniej zanim nie było zmiany Ustawy o UDT, osoba, która posiadała uprawnienia wydane przez WDT w Wojsku nie mogła posługiwać się nimi w cywilu oraz osoby, które posiadały uprawnienia wydane przez TDT, nie miały ich honorowanych przez pracodawców poza terenami kolejowymi oraz morskimi, gdyż tam nadzór nad urządzeniami technicznymi w tym zbiornikami ciśnieniowym, sprawuje TDT.

Back To Top