Skip to content

Przeprowadzamy kursy na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych TDT

Od 15 lat zajmujemy się organizacją kursów dającymi uprawnienia TDT na nalewaki cystern.

Posiadamy odpowiednie zaplecze dydaktyczno – sprzętowe w zakresie organizacji kursów na napełnienie i opróżnianie zbiorników transportowych w transporcie drogowym i kolejowym materiałami niebezpiecznymi – nalewaki cystern UNO.

Zamykamy nabór w dniu 05.07 na szkolenie i egzamin TDT w dniach 11.07 – 12.07.2024 r.

Opis przebiegu kursu na napełnianie i opróżnianie cystern.

Czas trwania kursu

Kurs na nalewaki cystern trwa 2 dni, z czego drugi dzień zakończony jest egzaminem Państwowym TDT. Program szkolenia obejmuje przepisy Dozoru Technicznego, budowę cystern, zabezpieczenia, czynności kierowcy – operatora przed, w trakcie i po zakończeniu napełniania cysterny, BHP, zajęcia praktyczne.

Warunki przyjęcia na kurs

Kandydat ubiegający się o zaświadczenie kwalifikacyjne TDT na napełniania i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern powinien posiadać ukończone 18 lat życia, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym.

Pełnomocnictwo TDT

Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć w oryginale na min. 2 tyg. przed szkoleniem Pełnomocnictwo. Dokument upoważnia ośrodek szkoleniowy do reprezentowania słuchacza przed komisją TDT i powinien być dostarczony w oryginale.

Egzamin TDT i ważność uprawnień

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym pisemnym oraz praktycznym przy cysternie. Uprawnienia na nalewaki cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT są ważne 5 lat i na 3 m-ce przed upływem daty specjalnym wnioskiem złożonym w TDT można je przedłużyć.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, na które ośrodek prowadzi kursy napełniania i opróżniania cystern:

Klasa 2       Gazy

Klasa 3       Materiały ciekłe zapalne

Klasa 4.1    Materiały stałe zapalne, materiały samo reaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone

Klasa 4.2    Materiały samozapalne

Klasa 4.3    Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 5.1    Materiały utleniające

Klasa 5.2    Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1    Materiały trujące

Klasa 6.2    Materiały zakaźne

Klasa 8        Materiały żrące

Klasa 9        Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary niezaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne, akumulatory litowe, przedmioty ratownicze, materiały zagrażające środowisku wodnemu ciekłe i stałe, mikroorganizmy i organizmy zmodyfikowane genetycznie, inne materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie podczas przewozu i nieodpowiadające definicjom innych klas, materiały i przedmioty, które w przypadku pożaru mogą tworzyć dioksyny )

oraz materiały nie niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełnianie i opróżniane

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – uprawnienia na nalewaki cystern prowadzimy dla osób indywidualnych oraz firm. Dla grup zorganizowanych jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie na terenie całej Polski jeśli zleceniodawca szkolenia zapewni na zajęcia praktyczne stacjonarne urządzenie służące do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych z aktualnym badaniem TDT.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w Transportowym Dozorze Technicznym w zakresie zgłaszania słuchaczy na egzaminy oraz wyznaczenie terminu egzaminu. Szkolenia możemy również przeprowadzać w weekendy.

Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - nalewaki cystern prowadzimy na terenie miast Wieluń, Częstochowa, Łódź, Opole, Bełchatów, Kraków, Katowice, Śląsk, Wrocław, Poznań, Warszawa.

Kursy na napełnianie i opróżnianie cystern
nalewaki cystern - uprawnienia uno tdt
nalewaki cystern
napełnianie i opróżnianie cystern uprawnienie, zaświadczenie tdt

Kto może wziąć udział w kursie na nalewaki cystern?

Kurs napełnienia i opróżniania zbiorników cysternowych jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadają wykształcenie podstawowe, znają język polski w stopniu bardzo dobrym i poprawnie wypełnią Pełnomocnictwo dotyczące udziału w egzaminie. W przypadku obcokrajowców umiejętności językowe powinny być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Jakie uprawnienia daje kurs na nalewaki?

Uczestnicy kursu napełniania i opróżniania cystern mogą:

  • napełnić cysternę paliwem w bazie paliw,
  • opróżnić cysternę z paliwa  na stacji benzynowej,
  • opróżnić cysternę z paliwa u odbiorcy, np. na placu budowy.

Jak wygląda kurs na nalewaki?

Kurs na nalewaki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Całość kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Transportową Dozoru Urzędu Technicznego.

Czego można się nauczyć podczas kursu napełnienia i opróżniania cystern?

Program kursu obejmuje wiadomości ogólne dotyczące właściwości fizyczno-chemicznych towarów niebezpiecznych ADR/RID. Ponadto kursanci zdobywają wiedzę z zakresu towarów niebezpiecznych, które są przewożone w zbiornikach transportowych wg ADR/RID. Podczas szkolenia przedstawiane są zasady związane z dozorem technicznym nad urządzeniami NO i zbiornikami transportowymi. Szkoleniowiec zapoznaje osoby odbywające szkolenie z rodzajami urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz z obsługą i kontrolą tego typu urządzeń. Ważnym elementem kursu są także zagadnienia związane z bhp i zaleceniami ppoż., ochroną środowiska, jak i udzielaniem pierwszej pomocy.

Jak wygląda egzamin na nalewaki?

Egzamin wieńczący kurs napełniania i opróżniania cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej, która odbywa się w realnych warunkach. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymują stosowne zaświadczenie.

Czy uprawnienia na nalewaki tracą ważność?

Uprawnienia nadane przez Komisję Transportową Dozoru Technicznego są wydawane na okres 5 lat, aby je odnowić należy zwrócić się ze specjalnym wnioskiem do oddziału Transportowego Dozoru Technicznego, który wydał nam to uprawnienie o jego przedłużenie.

Jakich kwalifikacji dotyczy kurs?

Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedną lub więcej klas materiałów niebezpiecznych, w zależności od indywidualnych potrzeb kursanta oraz mogą obejmować transport tylko drogowy ADR lub kolejowy RID.

Gdzie można znaleźć pracę?

Zdobycie uprawnień umożliwia podjęcie pracy związanej z obsługą cystern, w rozlewniach, a także poszerza uprawnienia kierowców zawodowych ADR.

Ile kosztuje szkolenie?

Cena kursu na nalewaki NO TDT jest uzależniona od ilości osób, a szczegóły można zobaczyć w naszym cenniku szkoleń.

Ile trwa kurs napełniania i opróżniania cystern?

Kurs na nalewaki NO TDT trwa 24 godz. dydaktyczne – 2 dni.

Back To Top