Odnowienie uprawnień elektrycznych, gazowych i cieplnych – świadectw kwalifikacji.

 Świadectwa kwalifikacyjne wydane dotychczas na okres bezterminowy

zachowują ważność do dnia 3 maja 2010 r.

 Chcesz szybko ponowić uprawnienia elektryczne tzw. świadectwa kwalifikacji przyjdź do nas, a zrobisz to w ciągu jednego dnia. Organizujemy egzaminy w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych. Ponowione uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacyjnego będą ważne przez okres kolejnych 5 lat.

Odnowienie uprawnień prowadzimy w następujących miastach: Częstochowa, Bełchatów, Gliwice, Wrocław, Łódź, Opole, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Toruń, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Zielona Góra, Rzeszów, Lublin, Kielce   sprawdź aktualne terminy szkoleń w tych miastach

Odnowienie uprawnień dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu końcowego. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych.

Czym jest świadectwo kwalifikacji zawodowej?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej to dokument wydawany po ukończeniu kursu zawodowego i osiągnięciu pozytywnego wyniku z egzaminu przez kursanta. Dzięki niemu można zwiększyć swoje szanse zawodowe na rynku pracy i rozpocząć wymarzoną pracę. W przypadku niektórych zawodów to jedyna możliwość, by móc legalnie wykonywać obowiązki służbowe. Brak stosownych zezwoleń wiąże się z poważnymi sankcjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Niestety nie wszystkie zezwolenia są wydawane bezterminowo. Część z nich wymaga odnowienia co 5 lub 10 lat. W wielu przypadkach procedura nie jest skomplikowana. Na przykład kwalifikacje zawodowe UDT można odnowić, składając wniosek i oświadczenie do instytucji, która wydała świadectwo. Jedynym warunkiem odnowienia uprawnień jest wniesienie opłaty i dostarczenie wymaganej dokumentacji najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu ważności. Co więcej, osoba ubiegająca się o odnowienie pozwolenia na pracę w wybranym zawodzie powinna przynajmniej przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat pracować na stanowisku, na którym wymagane są uprawnienia.

Świadectwo kwalifikacji kierowcy jakie warunki trzeba spełnić?

Świadectwo kwalifikacji kierowcy mogą uzyskać osoby pełnoletnie. Kursy kwalifikacji wstępnej mogą rozpocząć już 18-latkowie, natomiast kierowcą autobusu można zostać w wieku 21 lat. Do momentu ukończenia 21. roku chętni mogą skorzystać z kursu przyspieszonego, by kierować pojazdami należącymi do kategorii C1, C1+E lub D1, D1+E. W tym przypadku możliwy jest jedynie transport rzeczy. Z kolei przewóz osób jest zarezerwowany dla kierowców, którzy ukończyli 23. rok życia. W niektórych ośrodkach do kursu nadającego uprawnienia do przewozu rzeczy i ludzi są dopuszczane osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Miłośnicy czterech kółek, którzy marzą o tym, by podjąć pracę zawodową w transporcie, są zobowiązani do tego, by ukończyć kurs przed przystąpieniem do egzaminu. Wyróżnia się następujące rodzaje szkoleń:

  • kurs w ramach kwalifikacji wstępnej;
  • kurs w ramach kwalifikacji przyśpieszonej;
  • kurs w ramach kwalifikacji uzupełniającej;
  • kurs w ramach kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej.

Każdy z nich daje możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacji, które daje przepustkę do podjęcia nowych obowiązków służbowych. Szkolenia różnią się między sobą terminem uzyskania prawa jazdy kategorii C i D.

Kierowcy, którzy nie przeszli szkolenia związanego z przewozem rzeczy lub osób, są zobligowani do tego, by uzupełnić swoje kwalifikacje przed rozpoczęciem pracy. Z kolei absolwenci szkoleń muszą rozpocząć naukę w ramach szkoleń okresowych, dzięki którym będą mogli przedłużyć swoje uprawnienia.

Obowiązkowe szkolenia okresowe dla kierowców, którym kończą się uprawnienia

Każdy zawodowy kierowcy jest zobowiązany do tego, by co 5 lat odbyć kurs, nie później niż dwa miesiące przed upływem daty ważności zdobytych uprawnień. Przed rozpoczęciem nauki należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku zawodowego kierowcy. Podczas szkolenia osoby pracujące w transporcie drogowym lub osobowym utrwalają wiedzę teoretyczną i doskonalą umiejętności praktyczne. Dzięki temu mogą poprawić swoje bezpieczeństwo oraz komfort pracy. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują nowe prawo jazdy, które przedłuża zdobyte kwalifikacje zawodowe na kolejne 5 lat. Kurs okresowy nie kończy się egzaminem państwowym.

Świadectwo kwalifikacji w tym przypadkujest wydawane przez ośrodek szkoleniowy, który został do tego upoważniony. Z kolei prawo jazdy zdobyte po ukończeniu dowolnego kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu państwowego wydaje wojewoda. Każdorazowo potwierdzenie otrzymania nowych kwalifikacji zawodowych kierowcy zostaje oznaczone na dokumencie prawa jazdy. Na odwrocie, w kolumnie nr 12 wpisuje się datę ważności oraz kod 95. Dokument wydawany jest w ciągu 7 dni od dnia, w którym zorganizowano egzamin.