Skip to content

Prowadzimy kursy na uprawnienia energetyczne z Gr. I, II, III

Kurs i szkolenia energetyczne.

Szkolenie i egzamin on-line w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych Gr. I – elektroenergetyczne, II – cieplne, III – gazowe na stanowisku E lub D.

Opis przebiegu szkolenia na uprawnienia energetyczne.

Czas trwania szkolenia

Kurs na uprawnienia energetyczne wraz z egzaminem jest prowadzony w formie on-line. Egzamin jest realizowany w terminie 14 dni od daty zapisania się na szkolenie. Wcześniej słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe do samokształcenia.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Rodzaj uzyskanych uprawnień

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie z wynikiem pozytywnym, osoba kończąca kurs otrzymuje świadectwo kwalifikacji na stanowisku E – Eksploatacji lub D – Dozoru z Gr. I, II lub III.

Ważność uprawnień

Uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych oraz gazowych są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Przebieg szkolenia oraz egzaminu na uprawnienia energetyczne.

Szkolenie oraz cały egzamin prowadzony jest w formie on-line i wystarczy zwykły laptop z kamerą i mikrofonem lub tablet, a nawet smartfon. Wcześniej osoba chcąca brać udział w szkoleniu otrzymuje na e-maila obszerne materiały szkoleniowe. Szkolenie jest 1-dniowe, natomiast egzamin końcowy nadający określone kwalifikacje realizowany jest w ciągu 14 dni od daty zapisania się na szkolenie.

Prowadzimy kursy i szkolenia na następujące uprawnienia energetyczne:

kurs na uprawnienia elektryczne

uprawnienia gazowe

uprawnienia cieplne

kurs palacza CO

kurs na pomiary elektryczne

kurs dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

szkolenie autoklawy – uprawnienia na obsługę autoklawów

kurs obsługi agregatów prądotwórczych

kurs obsługi sprężarek

uprawnienia na montaż klimatyzacji

odnowienie uprawnień – świadectw kwalifikacyjnych

Uprawnienia energetyczne są honorowane na terenie całej Polski. Zgodnie z najnowszą Ustawą Prawo energetyczne, wskazane jest aby osoby chcące zdobyć takie uprawnienia posiadały wykształcenie kierunkowe energetyczne lub pokrewne. W przypadku braku takiego wykształcenia wymagane jest poświadczenie stażu na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – Gr. I, cieplnych – Gr. II lub gazowych – Gr. III.

Kursy i szkolenia na uprawnienia energetyczne prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Bełchatów, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Białystok oraz Kielce.

Szkolenia energetyczne.
Świadectwa kwalifikacji energetyczne grupa 1,2,3, E, D
Uprawnienia energetyczne.
Kursy energetyczne.

      Zakres kwalifikacji na uprawnienia energetyczne z Gr. I – elektrycznej jakie można uzyskać po zdanym egzaminie:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczną sieć trakcyjną,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

      Zakres kwalifikacji na uprawnienia energetyczne z Gr. II – cieplne jakie można uzyskać po zdanym egzaminie:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

      Zakres kwalifikacji na uprawnienia energetyczne z Gr. III – gazowe jakie można uzyskać po zdanym egzaminie:

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • Turbiny gazowe,
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9,

Zgodnie z najnowszymi przepisami od kandydatów na uprawnienia energetyczne wymaga się:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

Czym są uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne to świadectwo kwalifikacyjne E lub D wydawane osobom, które odbyły specjalistyczne szkolenie zawodowe i zdobyły pozytywny wynik z egzaminu. Dokument jest wydawany pracownikom, którzy są odpowiedzialni za eksploatację urządzeń, instalacji i sieci wykorzystywanych w branży energetycznej.

Co ważne, prace dotyczące eksploatacji instalacji energetycznych mogą być wykonane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Osoby, które nie zdobyły stosownych kwalifikacji, podlegają sankcjom prawnym wynikającym z kodeksu pracy, prawa energetycznego i innych dokumentów normatywnych.

Obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych został nałożony w ustawie Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r.: Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne (art. 54 ust 1).

Rodzaje uprawnień energetycznych

Uprawnienia energetyczne podzielono na trzy grupy:

 • grupa 1, zwana elektryczną, pozwala na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną;
 • grupa 2, grupa cieplna, umożliwia eksploatację urządzeń energetycznych i tych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło;
 • grupa 3, grupa gazowa, upoważnia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają, magazynują i zużywają paliwa gazowe.

Ze względu na obejmowane stanowisko pracy wyróżnia się uprawnienia SEP:

 • eksploatacja (E, SEP E),
 • dozór (D, SEP D) dotyczy osób kierujących pracownikami.

Uprawnienia E umożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z obsługą, konserwacją, remontami, montażem i kontrolą pomiarów sieci instalacyjnych.

Kto może zdobyć uprawnienia energetyczne?

Oferta edukacyjna jest skierowana do osób pełnoletnich, które zdobyły wykształcenie co najmniej podstawowe i cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Konieczna jest również bardzo dobra znajomość języka polskiego, a w przypadku obcokrajowców poświadczenie podpisane przez tłumacza przysięgłego. Zakres uprawnień energetycznych, które zdobędzie słuchacz, jest uzależniony od posiadanej wiedzy i zdobytego doświadczenia.

Jak wygląda kurs na uprawnienia energetyczne?

Szkolenie obejmuje część teoretyczną w formie on-line. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów mających bogate doświadczenie zawodowe. Całość kończy się egzaminem przed komisją energetyczną.

W jaki sposób można uzyskać uprawnienia energetyczne?

By zdobyć uprawnienia, należy złożyć stosowny wniosek do komisji kwalifikacyjnej, która została upoważniona do nadania wybranych kwalifikacji zawodowych. Egzamin odbywa się w formie ustnej i on-line.

Czy uprawnienie energetyczne są wydawane bezterminowo?

Świadectwo kwalifikacyjne jest wydawane na okres 5 lat. Po upływie tego terminu należy odnowić zdobyte uprawnienia energetyczne, podchodząc ponownie do egzaminu.

Ile kosztuje szkolenie na uprawnienia energetyczne?

Cena kursu jest uzależniona od ilości słuchaczy deklarujących udział w kursie. Im większa grupa kursantów zapisze się na wyznaczony termin, tym cena jest niższa.

Czy podczas prac prowadzonych w gospodarstwach domowych również wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku urządzeń energetycznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych nie wymaga się posiadania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych.

Czy uprawnienia energetyczne zdobyte na terenie Polski są uznawane poza granicami kraju?

Uprawnienia energetyczne SEP są ważne na terytorium całego kraju, jak również w krajach Unii Europejskiej, na obszarze Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. W praktyce uznanie polskich uprawnień energetycznych w dużej mierze zależy od indywidualnego podejścia zagranicznego pracodawcy. Niektórzy z nich wymagają uzupełnienia pewnych zagadnień. Zdecydowana większość nie stwarza żadnych problemów w podjęciu zatrudnienia.

 

Back To Top