Skip to content

Organizujemy kursy i szkolenia z zakresu obsługi suwnic.

Kursy na suwnice - szkolenia na uprawnienia operatora suwnicy.

Zajmujemy się organizacją szkoleń operatorów suwnic zakończonych egzaminem przed UDT.

Opis przebiegu kursu obsługi suwnic.

Czas trwania kursu

Kurs na suwnice składa się z części teoretyczno – praktycznej. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie on-line (dostęp 24h do platformy szkoleniowej słuchacz uzyskuje na 2 tyg. przed egzaminem). Lektor omawia wszystkie pytania egzaminacyjne + filmy instruktażowe.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo UDT

Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć w oryginale na min. 2 tyg. przed szkoleniem pełnomocnictwo. Dokument upoważnia ośrodek szkoleniowy do reprezentowania słuchacza przed komisją UDT. Pełnomocnictwo powinno być dostarczone w formie skanu lub zdjęcia na nasz adres e-mail.

Egzamin UDT i ważność uprawnień

Szkolenie na suwnice jest zakończone egzaminem teoretycznym pisemnym oraz praktycznym sprawdzającym umiejętności praktycznej obsługi suwnicy. Uprawnienia na suwnice w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 5 lub 10 lat w zależności czy suwnica jest specjalistyczna czy ogólnego przeznaczenia.

Przebieg egzaminu UDT.

Kurs na suwnice kończy się egzaminem przed kwalifikacyjna komisją egzaminacyjną UDT i składa się on z trzech części: pisemnej, ustnej oraz praktycznej. Egzamin pisemny teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu zawierającego 15 pytań. Aby egzamin teoretyczny był zaliczony jako pozytywny należy odpowiedzieć na minimum 11 pytań. Egzamin praktyczny odbywa się na hali wyposażonej w odpowiedni typ suwnicy i obejmuje umiejętności obsługi i manewrowania suwnicą z ładunkiem. Przed egzaminem praktycznym słuchacz otrzymuje jedno pytanie ustne przy suwnicy obejmujące czynności obsługowe codzienne operatora suwnicy, na które należy udzielić prawidłowej odpowiedzi.

Rodzaj uzyskanego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek bez tonażowego ograniczenia. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT może być wydane na suwnice ogólnego lub specjalnego przeznaczenia czyli takie, w których zamiast haka stosuje się specjalistyczny osprzęt roboczy np. chwytak, trawersę, elektromagnes, suwnice lejnicze, itp. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia również do obsługi suwnic sterowanych bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego oraz sterowanych z kabiny.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora suwnicy. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Program szkolenia operatorów suwnic:

 • wiadomości o Dozorze Technicznym
 • hakowy – współpraca z operatorem suwnicy
 • budowa suwnic, wciągników i wciągarek
 • typy suwnic: ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • sterowanie suwnicą: z poziomu roboczego, kabiny lub bezprzewodowo
 • zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne
 • obowiązki operatorów suwnic, wciągników i wciągarek
 • bhp na stanowisku obsługi suwnic
 • zajęcia praktyczne na danym typie suwnicy;

Kursy operatorów suwnic prowadzimy na terenie miast Wieluń, Wieruszów, Kluczbork, Praszka, Pajęczno, Bełchatów, Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Opole, Wrocław oraz Łódź.

kursy na suwnice
uprawnienia na suwnice
kursy operatorów suwnic
kursy obsługi suwnic

Czym są suwnice?

Suwnice to rodzaj dźwignic wykorzystywanych na szeroką skalę w budownictwie, a także w przemyśle w ruchu przerywanym. Składają się z mostu, który porusza się po torach jezdnych i wciągnika lub wciągarki, które przemieszają się po moście suwnicy. Dzięki nim można sprawnie transportować ładunki zarówno w pionie, jak i w poziomie. Suwnice wykorzystuje się do prac montażowych, przeładunkowych, magazynowych i transportowych.

 Jakie warunki trzeba spełnić, by  wziąć udział w kursie na suwnice?

Kurs na suwnice jest skierowany do osób powyżej 18. roku życia, które legitymują się wykształceniem minimum podstawowym i cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia potwierdzonym badaniami lekarskimi. Ponadto od uczestników wymaga się bardzo dobrej znajomości języka polskiego, a obcokrajowcy muszą przedłożyć zapewnienie tłumacza przysięgłego.

Czego można się nauczyć podczas kursu na operatora suwnicy?

Program szkolenia zawodowego obejmuje:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o urządzeniach,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
 • obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy,
 • obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne z obsługi suwnic

Co oznaczają kategorie urządzeń?

Wyróżniamy dwie kategorie urządzeń.  Suwnice specjalne  obejmuje suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny operatora oraz wyposażone w inny osprzęt roboczy niż hak, a także  suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, żurawie
stacjonarne warsztatowe. Z kolei suwnice ogólnego przeznaczenia dotyczą suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia, które
są sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo o oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia na suwnice?

Kurs na suwnice kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Uzyskanie pozytywnego wyniku zostaje poświadczone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

Jak długo są ważne uprawnienia na operatora suwnic?

Kwalifikacje na operatora suwnic, wciągarek i wciągników ogólnego przeznaczenia są ważne przez 10 lat, natomiast w przypadku specjalistycznych urządzeń uprawnienia są nadawane na 5 lat. By przedłużyć ważność zaświadczenia, należy najpóźniej 3 miesiące przed upływem terminu złożyć wniosek o przedłużenie ważności zdobytych kwalifikacji oraz złożyć oświadczenie, że ciągu ostatnich 5 lat przez 3 lata dana osoba pracowała jako operator suwnicy. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w jednostce UDT, która wydała zaświadczenie.

Ile kosztuje kurs na suwnice?

Cena szkolenia na operatora suwnic jest ustalana indywidualnie. Na jej wysokość ma wpływ m.in. liczba kandydatów i miejsce. W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne oraz przeprowadzenie egzaminu.

Gdzie można odbyć kurs na operatora suwnic?

Kurs na uprawnienia obsługi suwnic  odbywa się  w naszym ośrodku w Wieluniu, a także  w wybranych miastach tj. Wieluń, Wieruszów, Kępno, Sieradz, Olesno, Kluczbork, Pajęczno, Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Łódź, Wrocław oraz Częstochowa. Na życzenie klienta, w przypadku grup zorganizowanych, możemy przeprowadzić szkolenia w dowolnym mieście na terenie całego kraju.

Back To Top