Skip to content

Kurs i egzamin na uprawnienia gazowe.

Kurs na uprawnienia gazowe.

Szkolenia i egzaminy on-line w zakresie uzyskania uprawnień gazowych G3.

Opis przebiegu kursu na uprawnienia gazowe.

Czas trwania kursu

Kurs na uprawnienia gazowe G3 wraz z egzaminem jest prowadzony w formie on-line. Egzamin jest realizowany w terminie 14 dni od daty zapisania się na szkolenie. Wcześniej słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe do samokształcenia.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs gazowy należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Rodzaj uzyskanych uprawnień

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie z wynikiem pozytywnym, osoba kończąca kurs otrzymuje uprawnienia gazowe G3 na stanowisku E lub D.

Ważność uprawnień

Uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacji Grupy 3 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Przebieg szkolenia oraz egzaminu

Szkolenie oraz cały egzamin prowadzony jest w formie on-line i wystarczy zwykły laptop z kamerą i mikrofonem lub tablet, a nawet smartfon. Wcześniej osoba chcąca brać udział w szkoleniu otrzymuje na e-maila obszerne materiały szkoleniowe. Szkolenie jest 1-dniowe, natomiast egzamin końcowy nadający określone kwalifikacje realizowany jest w ciągu 14 dni od daty zapisania się na szkolenie.

Program szkolenia na uprawnienia gazowe:

 • przepisy prawne
 • obowiązki osób na stanowisku montera instalacji gazowych
 • montaż i serwis kuchenek i pieców gazowych
 • pomiary szczelności instalacji gazowych
 • organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach gazowych
 • właściwości fizyko-chemiczne gazów
 • BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych
 • ochrona p/poż

Uzyskując kwalifikacje gazownika w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych można samodzielnie wykonywać zawód serwisanta gazownika. Takie uprawnienia są wymagane np. do podłączania kuchenek gazowych, serwis pieców gazowych oraz dla instalatorów instalacji gazowych. Uprawnienia gazowe są honorowane na terenie całej Polski. Zgodnie z najnowszą Ustawą Prawo energetyczne, wskazane jest aby osoby chcące zdobyć uprawnienia gazowe miały wykształcenie kierunkowe energetyczne lub pokrewne. W przypadku braku takiego wykształcenia wymagane jest poświadczenie stażu na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych – Gr. III. Prowadzimy również kursy na uprawnienia elektryczne SEP oraz uprawnienia cieplne G2.

Prowadzimy kursy na uprawnienia gazowe G3 na terenie miast Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Pajęczno, Olesno, Praszka, Kluczbork, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa oraz Kielce.

kurs instalatora pieców i kotłów gazowych
kursy gazownika, szkolenia gazowe
kurs podłączania kuchenek gazowych
uprawnienia gazowe g3

Uprawnienia gazowe Grupa 3 dzieli się na Eksploatację E i dozór D i są skierowane są do następujących grup zawodowych:

  • instalatorów;
  • monterów;
  • serwisantów urządzeń, instalacji i sieci gazowych
  • osób wykonujących pomiary szczelności urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i blokach
  • konserwatorów wózków widłowych z napędem gazowym,
  • osób podłączających piece, kuchenki gazowe i odbiorniki;
  • palaczy kotłowych;
  • pracowników stacji benzynowych LPG,

Celem szkolenia na uprawnienia gazowe jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji (E) i dozoru (D) następujących urządzeń i instalacji:

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • Turbiny gazowe,
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9,

Wymagania stawiane kandydatom:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Kto może się zapisać na kurs?

Naukę podczas kursu mogą podjąć osoby dorosłe, które chciałyby zwiększyć swoje szanse na rynku prace i podnieść kwalifikacje zawodowe. Przyszli słuchacze powinni cieszyć się ogólnym dobrym stanem zdrowia i bardzo dobrze znać język polski. Wymagane jest również legitymowanie się wykształceniem co najmniej podstawowym.

Jak wygląda szkolenie na uprawnienia gazowe?

Kurs i egzamin na uprawnienia gazowe prowadzony jest w formie on-line. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która ma bogatą wiedzę merytoryczną oraz duże doświadczenie zawodowe. Instruktorzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i udzielają cennych wskazówek, by jak najlepiej przygotować kursantów do egzaminu przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Słuchacze, którzy zdobędą pozytywny wynik, otrzymują stosowne uprawnienia gazowe.

Czego można nauczyć się podczas szkolenia na uprawnienia gazowe?

Instruktorzy omawiają podczas kursu następujące szkolenia:

 • przepisy ogólne i wybrane zagadnienia związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, sieci i instalacji gazowych;
 • obowiązki osób na stanowisku eksploatacji (E) urządzeń, instalacji i sieci gazowych;
 • obowiązki osób na stanowisku dozoru (D);
 • organizacja pracy przy urządzeniach gazowych Gr. 3;
 • zasady bhp i p.poż. przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych.

Ile kosztuje kurs na uprawnienia gazowe?

Koszt szkolenia na uprawnienia GR. 3 jest uzależniony od ilości słuchaczy. Im więcej słuchaczy zadeklaruje chęć zapisu na zajęcia w wybranym terminie, tym cena jest niższa.

Jak długo ważne są uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe są ważne przez 5 lat. Po upływie tego terminu należy ponownie odbyć szkolenie i zdać egzamin.

Do eksploatacji jakiego sprzętu wymagane są uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe są niezbędne do podjęcia pracy przy następujących urządzeniach
i sieciach:

 • sprzęt do produkcji paliw gazowych;
 • maszyny do przetwarzania i uzdatniani paliw
  gazowych;
 • rozkładnie paliw, urządzenia do przeróbki gazu
  ziemnego, oczyszczalnie gazu;
 • rozlewnie gazu;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu do 0,5 MPa i
  przesyłowe o ciśnieniu większym niż 0,5 MPa;
 • urządzenia i instalacje o ciśnieniu wyższym niż
  5kPa;
 • urządzenia i instalacje o ciśnieniu do 5kPa;
 • turbiny gazowe.

Czy uprawnienia gazowe zdobyte na terenie Polski zostaną uznane w krajach UE?

Wszystkie kwalifikacje zawodowe zdobyte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać uznane w krajach Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, jak i na terenie Szwajcarii. Niestety każdy z tych krajów posiada oddzielną procedurę certyfikacyjną. Na dodatek każdy pracodawca może podjąć inną decyzję. Pomimo tych rozbieżności większość przedsiębiorców akceptuje uprawnienia zdobyte w innych państwach. Czasami wymagane jest jednak uzupełnienie wiedzy z niektórych
obszarów, które nie były poruszane podczas kursu w Polsce.

Szczegółowe informacje związane z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach można uzyskać w ośrodkach wsparciach. Takie miejsca są wyznaczane na poziomie krajowym, a pracujący tam urzędnicy służą fachowym doradztwem w zakresie przysługujących praw. Ponadto, w niektórych przypadkach wymagane jest przedłożenie zaświadczenia w związku ze zdobytym doświadczeniem zawodowym. Taki dokument jest wydawany przez marszałka województwa lub Wojewódzki Urząd Pracy. Przed wyjazdem do innego kraju najlepiej jest się upewnić jakie warunki należy spełnić, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Kursy i szkolenia na uprawnienia gazowe prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Pajęczno, Olesno, Praszka, Kluczbork, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa oraz Kielce.

Back To Top