Kurs na wózki widłowe – szkolenie na uprawnienia operatora wózka widłowego

(dojeżdżamy w każde miejsce w Polsce dla min. 4 os.)

Kurs na kierowce – operatora wózków widłowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG z egz. przed UDT.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończony 18 rok życia
– znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym lub zapewnienie tłumacza przysięgłego;

 

Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydawane uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i 5 lat w przypadku wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osoba obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

 

Prowadzimy również kursy na ładowarki teleskopowe – tzw. wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem

 

 

Prowadzimy również kursy na wózki widłowe, w których operator wózka jest podnoszony do góry wraz z ładunkiem.

Kurs operatora wózków widłowych dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji wózków widłowych wszystkich typów.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i późniejszy egzamin mogą odbywać się w dogodnych dla państwa terminach. Szkolenia prowadzimy również w weekendy. Dla grup zorganizowanych możliwość negocjacji cenowej, sprawdź nasz aktualny cennik szkoleń grupowych operatorów wózków widłowych. Wszyscy słuchacze na kursach otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe zawierające zbiór kontrolnych pytań egzaminacyjnych UDT wraz z odpowiedziami.

Kurs na operatora wózka widłowego stwarza nowe możliwości zawodowe i umożliwia zdobycie  uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu. Osoby, które posiadają stosowny certyfikat mogą znaleźć zatrudnienie jako operator wózka widłowego w wielu miejscach, np. w sklepach wielko powierzchniowych, centrach logistycznych, magazynach czy też na budowie.

Kto może wziąć udział w szkoleniu na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe jest skierowany do osób, które ukończyły 18. rok życia, cieszą się dobrym ogólnym stanem zdrowia i posiadają wykształcenie minimum średnie.

Czego można się nauczyć na kursie na operatora wózka widłowego?

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej kursanci zdobywają wiedzę z zakresu budowy wózków widłowych, obsługi fachowego sprzętu, zasad BHP jak również poznają zarządzenia i przepisy normujące wykonywanie obowiązków służbowych.

Z kolei praktyczne zajęcia mają na celu nauczyć osoby uczestniczące w kursie płynnej jazdy oraz prawidłowej obsługi maszyny. Przyszli operatorzy wózków widłowych ćwiczą podnoszenie i transport przedmiotów do wyznaczonego miejsca. Zajęcia odbywają się warunkach, które imitują naturalne środowisko pracy.

W ramach kursu można nauczyć się dodatkowo w jaki sposób wymieniać butlę gazową. Ta umiejętność jest bardzo przydatna w obsłudze wózków widłowych napędzanych gazem LPG.

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe?

Cena szkolenia na operatora wózków widłowych jest uzależniona przede wszystkim od ilości osób uczestniczących w kursie. Im więcej osób bierze udział w kursie, tym koszt jest niższy.

Czy ukończenie kursu jest niezbędne, by uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu operatora wózków widłowych?

Udział w kursie nie jest warunkiem koniecznym. Jeśli kandydat dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, sam może wystąpić o przeprowadzenie egzaminu. W takiej sytuacji sam musi zadbać o przygotowanie odpowiedniego miejsca oraz o sprawny sprzęt, na którym będzie można zweryfikować płynną jazdę na wózku widłowym oraz wykonywanie niezbędnych manewrów. Ponadto osoba, która nie uczestniczy w szkoleniu musi wykonać badania lekarskie oraz uiścić opłatę egzaminacyjną. Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi wózków widłowych często decydują się na udział w szkoleniu, ponieważ koszty związane z samodzielnym przygotowaniem sali egzaminacyjnej, sprzętu i placu manewrowego okazują się zbyt wysokie w porównaniu do ceny kursu.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Aby zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, należy przystąpić do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskać pozytywny wynik z obu części. Pierwsza z nich składa się z pięciu pytań. Należy udzielić minimum trzech poprawnych odpowiedzi. Druga część weryfikuje praktyczne umiejętności kandydatów na operatorów wózków widłowych. Osoby podchodzące do egzaminu muszą poprawnie wykonać manewry na placu.

Czy zdobycie uprawnień na wózki widłowe jest konieczne, by objąć stanowisko operatora?

Przystąpienie do egzaminu przed Komisją UDT nie zawsze jest konieczne, by zdobyć wymarzoną pracę. Czasami zakład pracy umożliwia zdobycie uprawnień, które są ważne tylko w momencie świadczenia pracy na rzecz firmy. W praktyce tracą one ważność w momencie rozwiązania umowy lub przeniesienia na inne stanowisko. Posiadając uprawnienia zakładowe, nie można obsługiwać wózków widłowych w ramach pracy dorywczej w wolnym czasie dla innej firmy.

Czym różnią się uprawnienia?

Aktualnie wyróżnia się dwie kategorie zezwoleń. Jeden typ uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, natomiast drugi rodzaj do obsługi maszyn ze zmiennym wyciągiem oraz tych, które pozwalają na podniesienie osoby razem z ładunkiem.

Czy uprawnienia na wózki widłowe tracą ważność?

Od 15.01.2018 Urząd Dozoru Technicznego wydaje bezterminowe uprawnienia. Wcześniej uprawnienia trzeba było odnawiać co 10 lat w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia i co 5 lat w przypadku wózków z wysięgnikiem lub z osobą podnoszoną wraz z załadunkiem. W tym celu trzeba było złożyć stosowny wniosek minimum 3 miesiące przed wygaśnięciem uprawnień i udokumentować, że w ostatnich 5 latach co najmniej przez 3 lata dana osoba wykonywała prace na stanowisku operatora.

Czy uprawnienia zdobyte w kraju są uznawane poza granicami?

Dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7-go września 2005 r. umożliwia honorowanie kwalifikacji zdobytych w Polsce w innych państwach. Przepisy te obowiązują w Konfederacji Szwajcarskiej, krajach UE, a także w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Należy jednak podkreślić, że zagraniczny pracodawca może nie uznać polskich uprawnień. Każdy kraj samodzielnie reguluje ścieżkę akceptacji dokumentów.