Kurs na wózki widłowe – szkolenie na uprawnienia operatora wózka widłowego z egz. przez UDT.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • wykształcenie min. podstawowe
  • ukończony 18 rok życia

Szkolenie operatorów wózków widłowych prowadzone jest na podstawie zatwierdzonego programu szkolenia przez UDT. Wydawane uprawnienia na wózki widłowe są ważne 10 lat w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych oraz 5 lat w przypadku wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem oraz z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Zaświadczenie kwalifikacyjne możemy przedłużyć na podstawie wniosku skierowanego do oddziału UDT, który wydał nam uprawnienie.

Posiadamy własne wózki widłowe, również ze zmiennym wysięgiem oraz plac nauki jazdy wyposażony w pachołki, palety EURO, regały magazynowe oraz zbiorniki transportowe 1000 l tzw. mauzer.

Podczas kursu operatorów wózków widłowych poruszane są następujące zagadnienia:

  • przepisy o Dozorze Technicznym
  • rodzaje i typy wózków widłowych
  • budowa wózków widłowych
  • zabezpieczenia mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne występujące w wózkach jezdniowych podnośnikowych
  • ładunkoznastwo
  • wymiana butli gazowych
  • zajęcia praktyczne
  • przepisy bhp i p/poż;

 

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Kurs na operatora wózka widłowego stwarza nowe możliwości zawodowe i umożliwia zdobycie  uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu. Osoby, które posiadają stosowny certyfikat mogą znaleźć zatrudnienie jako operator wózka widłowego w wielu miejscach, np. w sklepach wielko powierzchniowych, centrach logistycznych, magazynach czy też na budowie.

Kto może wziąć udział w szkoleniu na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe jest skierowany do osób, które
ukończyły 18. rok życia oraz posługują się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym złożenie egzaminu przed komisja egzaminacyjna UDT.

Czego można się nauczyć
na kursie na operatora wózka widłowego?

Program szkolenia obejmuje część
teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej kursanci zdobywają wiedzę
z zakresu budowy wózków widłowych, obsługi fachowego sprzętu, zasad BHP jak
również poznają zarządzenia i przepisy normujące wykonywanie obowiązków
służbowych.

Z kolei praktyczne zajęcia mają na
celu nauczyć osoby uczestniczące w kursie płynnej jazdy oraz prawidłowej
obsługi maszyny. Przyszli operatorzy wózków widłowych ćwiczą podnoszenie i
transport przedmiotów do wyznaczonego miejsca. Zajęcia odbywają się warunkach,
które imitują naturalne środowisko pracy.

W ramach kursu można nauczyć się
dodatkowo w jaki sposób wymieniać butlę gazową. Ta umiejętność jest bardzo
przydatna w obsłudze wózków widłowych napędzanych gazem LPG.

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe?

Cena szkolenia na operatora wózków
widłowych jest uzależniona przede wszystkim od ilości osób uczestniczących w
kursie. Im więcej osób bierze udział w kursie, tym koszt jest niższy.

Czy ukończenie kursu jest niezbędne, by uzyskać pozwolenie na wykonywanie
zawodu operatora wózków widłowych?

Udział w kursie
nie jest warunkiem koniecznym. Jeśli kandydat dysponuje odpowiednią wiedzą i
umiejętnościami, sam może wystąpić o przeprowadzenie egzaminu. W takiej
sytuacji sam musi zadbać o przygotowanie odpowiedniego miejsca oraz o sprawny
sprzęt, na którym będzie można zweryfikować płynną jazdę na wózku widłowym oraz
wykonywanie niezbędnych manewrów. Ponadto osoba, która nie uczestniczy w
szkoleniu musi wykonać badania lekarskie oraz uiścić opłatę egzaminacyjną. Osoby
posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi wózków widłowych często
decydują się na udział w szkoleniu, ponieważ koszty związane z samodzielnym
przygotowaniem sali egzaminacyjnej, sprzętu i placu manewrowego okazują się
zbyt wysokie w porównaniu do ceny kursu.

Jak zdobyć uprawnienia
na wózki widłowe?

Aby zdobyć uprawnienia na wózki
widłowe, należy przystąpić do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego
i uzyskać pozytywny wynik z obu części. Pierwsza z nich składa się z pięciu
pytań. Należy udzielić minimum trzech poprawnych odpowiedzi. Druga część
weryfikuje praktyczne umiejętności kandydatów na operatorów wózków widłowych.
Osoby podchodzące do egzaminu muszą poprawnie wykonać manewry na placu.

Czy zdobycie uprawnień na wózki widłowe jest konieczne, by objąć
stanowisko operatora?

Przystąpienie do egzaminu przed
Komisją UDT nie zawsze jest konieczne, by zdobyć wymarzoną pracę. Czasami
zakład pracy umożliwia zdobycie uprawnień, które są ważne tylko w momencie
świadczenia pracy na rzecz firmy. W praktyce tracą one ważność w momencie
rozwiązania umowy lub przeniesienia na inne stanowisko. Posiadając uprawnienia
zakładowe, nie można obsługiwać wózków widłowych w ramach pracy dorywczej w
wolnym czasie dla innej firmy.

Czym różnią się uprawnienia?

Aktualnie wyróżnia się dwie kategorie
zezwoleń. Jeden typ uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z
mechanicznym napędem podnoszenia, natomiast drugi rodzaj do obsługi maszyn ze
zmiennym wyciągiem oraz tych, które pozwalają na podniesienie osoby razem z
ładunkiem.

Czy uprawnienia na wózki widłowe tracą ważność?

Od 15.01.2018 Urząd Dozoru
Technicznego wydaje bezterminowe uprawnienia. Wcześniej uprawnienia trzeba było
odnawiać co 10 lat w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia i co 5 lat w przypadku wózków z wysięgnikiem lub z osobą
podnoszoną wraz z załadunkiem. W tym celu trzeba było złożyć stosowny wniosek
minimum 3 miesiące przed wygaśnięciem uprawnień i udokumentować, że w ostatnich
5 latach co najmniej przez 3 lata dana osoba wykonywała prace na stanowisku
operatora.

Czy uprawnienia zdobyte w kraju są uznawane poza granicami?

Dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7-go września 2005 r. umożliwia honorowanie kwalifikacji zdobytych w Polsce w innych państwach. Przepisy te obowiązują w Konfederacji Szwajcarskiej, krajach UE, a także w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Należy jednak podkreślić, że zagraniczny pracodawca może nie uznać polskich uprawnień. Każdy kraj samodzielnie reguluje ścieżkę akceptacji dokumentów.

Kursy operatorów wózków widłowych prowadzimy na terenie całego kraju, a w szczególności w miastach: Wieluń, Wieruszów, Pajęczno, Olesno, Kępno, Praszka, Olesno, Sieradz, Bełchatów, Kluczbork.