Skip to content

Kursy na wózki widłowe z egzaminem UDT.

Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Zajmujemy się przeprowadzaniem kursów i szkoleń na wózki widłowe – uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych.

Kurs na wózki widłowe - opis przebiegu szkolenia.

Czas trwania kursu

Kurs na wózki widłowe składa się z zajęć teoretyczno – praktycznych. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie on-line (dostęp 24h do platformy szkoleniowej słuchacz uzyskuje na 2 tyg. przed egzaminem). Zajęcia praktyczne prowadzone są na wózku widłowym.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo UDT

Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć w oryginale na min. 2 tyg. przed szkoleniem pełnomocnictwo. Dokument upoważnia ośrodek szkoleniowy do reprezentowania słuchacza przed komisją UDT. Pełnomocnictwo powinno być dostarczone w formie skanu lub zdjęcia na nasz adres e-mail.

Egzamin UDT i ważność uprawnień

Szkolenie jest zakończone egzaminem teoretycznym pisemnym oraz praktycznym sprawdzającym umiejętności praktycznej obsługi wózka jezdniowego. Uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 10 lat i na 3 m-ce przed upływem tej daty specjalnym wnioskiem złożonym w UDT można je przedłużyć.

Przebieg egzaminu UDT.

Egzamin pisemny teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu zawierającego 15 pytań. Aby egzamin teoretyczny był zaliczony jako pozytywny należy odpowiedzieć na minimum 11 pytań. Egzamin praktyczny odbywa się na placu nauki jazdy i obejmuje umiejętności obsługi i manewrowania wózkiem widłowym.

Rodzaj uzyskanego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe oraz wózki, w których operator jest podnoszony do góry wraz z ładunkiem. Nie ma znaczenia również czy wózek jest czołowy, boczny (kierowca siedzi bokiem do kierunku jazdy) oraz jaki ma udźwig nominalny.

Program szkolenia operatorów wózków widłowych:

  • wiadomości o Dozorze Technicznym
  • rodzaje i typy wózków widłowych
  • budowa wózków jezdniowych
  • zabezpieczenia mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne
  • ładunkoznawstwo
  • wymiana butli gazowych LPG
  • obowiązki operatorów wózka
  • bhp na stanowisku obsługi wózków
  • zajęcia praktyczne na placu nauki jazdy wyposażonym w pachołki, regał magazynowy, palety EURO oraz zbiorniki 1000l tzw. mauzer;

Dla grup zorganizowanych jesteśmy w stanie przeprowadzić kursy operatorów wózków widłowych na terenie całej Polski dostosowując miejsce i harmonogram szkolenia do zapotrzebowania Zleceniodawcy kursy. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w UDT w zakresie zgłaszania słuchaczy na egzamin. Nasi wykładowcy – instruktorzy posiadają niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych wszystkich typów. Każdy ze słuchaczy otrzymuje bezpłatnie pytania egzaminacyjne UDT (ok. 250 pytań), które są wspólnie rozwiązywane z wykładowcą podczas szkolenia.

Kurs na operatora wózka widłowego stwarza nowe możliwości zawodowe i umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu. Osoby, które posiadają stosowny certyfikat mogą znaleźć zatrudnienie jako operator wózka widłowego w wielu miejscach, np. w sklepach wielkopowierzchniowych, centrach logistycznych, magazynach czy też na budowie.

Prowadzimy również kursy na wózki widłowe specjalne – dawna kat. IWJO czyli wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe oraz wózki, w których operator podnoszony jest wraz z ładunkiem do góry.

Kursy operatorów wózków widłowych prowadzimy na terenie całego kraju, a w szczególności w miastach: Wieluń, Wieruszów, Kępno, Pajęczno, Działoszyn, Olesno, Praszka, Sieradz, Bełchatów, Kluczbork.

kursy operatorów wózków widłowych
kursy na wózki widłowe
szkolenia na wózki widłowe
uprawnienia na wózki widłowe

Kto może wziąć udział w szkoleniu na wózki widłowe?

Kurs na wózki widłowe jest skierowany do osób, które ukończyły 18. rok życia oraz posługują się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym złożenie egzaminu przed komisja egzaminacyjna UDT.

Czego można się nauczyć na kursie na operatora wózka widłowego?

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej kursanci zdobywają wiedzę z zakresu budowy wózków widłowych, obsługi fachowego sprzętu, zasad BHP jak również poznają zarządzenia i przepisy normujące wykonywanie obowiązków służbowych.

Z kolei praktyczne zajęcia mają na celu nauczyć osoby uczestniczące w kursie płynnej jazdy oraz prawidłowej obsługi maszyny. Przyszli operatorzy wózków widłowych ćwiczą podnoszenie i transport przedmiotów do wyznaczonego miejsca. Zajęcia odbywają się warunkach, które imitują naturalne środowisko pracy.

W ramach kursu można nauczyć się dodatkowo w jaki sposób wymieniać butlę gazową. Ta umiejętność jest bardzo przydatna w obsłudze wózków widłowych napędzanych gazem LPG.

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe?

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem kursów na wózki widłowe dostępnym na naszej stronie internetowej. Dla grup zorganizowanych istniej możliwość uzyskania dodatkowych rabatów.

Czy ukończenie kursu jest niezbędne, by uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu operatora wózków widłowych?

Udział w kursie na wózki widłowe jest wskazany. Osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi wózków widłowych często decydują się na udział w szkoleniu, ponieważ koszty związane z samodzielnym przygotowaniem sali egzaminacyjnej, sprzętu i placu manewrowego okazują się zbyt wysokie w porównaniu do ceny kursu.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Aby zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, należy przystąpić do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskać pozytywny wynik z obu części. Pierwsza z nich składa się z 15 pytań. Należy udzielić minimum 11 poprawnych odpowiedzi. Druga część weryfikuje praktyczne umiejętności kandydatów na operatorów wózków widłowych. Osoby podchodzące do egzaminu muszą poprawnie wykonać manewry na placu.

Czy zdobycie uprawnień na wózki widłowe jest konieczne, by objąć stanowisko operatora?

Przystąpienie do egzaminu przed Komisją UDT jest konieczne, by zdobyć wymarzoną pracę. Czasami zakład pracy umożliwia zdobycie uprawnień, które są ważne tylko w momencie świadczenia pracy na rzecz firmy. W praktyce tracą one ważność w momencie rozwiązania umowy lub przeniesienia na inne stanowisko. Posiadając uprawnienia zakładowe, nie można obsługiwać wózków widłowych w ramach pracy dorywczej w wolnym czasie dla innej firmy. Podczas badania odbiorczego lub okresowego UDT podczas przeglądu powinien być obecny konserwator wózka widłowego oraz operator.

Czym różnią się uprawnienia?

Aktualnie wyróżnia się dwie kategorie zezwoleń. Jeden typ uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, natomiast drugi rodzaj do obsługi maszyn ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe oraz tych, które pozwalają na podniesienie osoby razem z ładunkiem.

Czy uprawnienia na wózki widłowe tracą ważność?

Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych wydane na okres bezterminowy przez Urząd Dozoru Technicznego tracą swoja ważność w dniu 01.01.2024 r. Wcześniej uprawnienia były wydawane właśnie na okres bezterminowy. Teraz uprawnienia trzeba odnawiać co 10 lat w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia i co 5 lat w przypadku wózków z wysięgnikiem lub z osobą podnoszoną wraz z załadunkiem. W tym celu trzeba było złożyć stosowny wniosek minimum 3 miesiące przed wygaśnięciem uprawnień i udokumentować, że w ostatnich 5 latach co najmniej przez 3 lata dana osoba wykonywała prace na stanowisku operatora wózków widłowych.

Czy uprawnienia zdobyte w kraju są uznawane poza granicami?

Dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7-go września 2005 r. umożliwia honorowanie kwalifikacji zdobytych w Polsce w innych państwach. Przepisy te obowiązują w Konfederacji Szwajcarskiej, krajach UE, a także w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Należy jednak podkreślić, że zagraniczny pracodawca może nie uznać polskich uprawnień. Każdy kraj samodzielnie reguluje ścieżkę akceptacji dokumentów.

Back To Top