Skip to content

Uprawnienia na montaż klimatyzacji i wentylacji.

Uprawnienia na montaż klimatyzacji i urządzeń chłodniczych oraz wentylacji.

Szkolenie i egzamin on-line w zakresie uzyskania uprawnień energetycznych E2 na montaż klimatyzacji, wentylacji i urządzeń chłodniczych.

Opis przebiegu kursu montażysty klimatyzacji.

Czas trwania kursu

Kurs montażu klimatyzacji, wentylacji i urządzeń chłodniczych wraz z egzaminem jest prowadzony w formie on-line. Egzamin jest realizowany w terminie 14 dni od daty zapisania się na szkolenie. Wcześniej słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe do samokształcenia.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Rodzaj uzyskanych uprawnień

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie z wynikiem pozytywnym, osoba kończąca szkolenie otrzymuje uprawnienia energetyczne E2 uprawniające do montażu klimatyzacji, wentylacji i urządzeń chłodniczych. o mocy powyżej 50 kW.

Ważność uprawnień

Uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacji G2 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Przebieg szkolenia oraz egzaminu

Szkolenie oraz cały egzamin prowadzony jest w formie on-line i wystarczy zwykły laptop z kamerą i mikrofonem lub tablet, a nawet smartfon. Wcześniej osoba chcąca brać udział w szkoleniu otrzymuje na e-maila obszerne materiały szkoleniowe. Szkolenie jest 1-dniowe, natomiast egzamin końcowy nadający określone kwalifikacje realizowany jest w ciągu 14 dni od daty zapisania się na szkolenie.

Program szkolenia na uprawnienia do montażu klimatyzacji i wentylacji

 • przepisy ogólne i wybrane zagadnienia: uprawnienia E2
 • obowiązki osób na stanowisku montażysty klimatyzacji
 • organizacja pracy przy klimatyzatorach i urządzeniach wentylacji
 • sprzęt ochronny na stanowisku instalatora klimatyzacji
 • BHP przy montażu klimatyzacji i wentylacji

Uzyskując kwalifikacje montażysty klimatyzacji i wentylacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych można samodzielnie wykonywać zawód instalatora klimatyzacji, urządzeń chłodniczych oraz wentylacji. Uprawnienia są honorowane na terenie całej Polski. Zgodnie z najnowszą Ustawą Prawo energetyczne, wskazane jest aby osoby chcące zdobyć uprawnienia instalatora klimatyzacji posiadały wykształcenie kierunkowe energetyczne lub pokrewne. W przypadku braku takiego wykształcenia wymagane jest poświadczenie stażu na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych GII.

Kursy i szkolenia instalatorów i montażystów na uprawnienia do montażu klimatyzacji i wentylacji prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Bełchatów, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Warszawa, Gdańsk oraz Kielce.

Uprawnienia na montaż wentylacji.
Szkolenia na klimatyzacje, wentylacje i urządzenia chłodnicze.
Uprawnienia na montaż klimatyzacji.
Kurs instalatora klimatyzacji.

Czym jest wentylacja?

Wentylacja to inaczej wymiana zużytego lub ciepłego powietrza na świeże, lub zimne. Wyróżnia się kilka rodzajów wentylacji:

 • wentylacja naturalna, inaczej grawitacyjna, bazuje na naturalnym cyklu wymiany powietrza, który zachodzi w środowisku;
 • wentylacja mechaniczna, zwana również wymuszoną, polega na wymianie zużytego powietrza  w pomieszczeniu za pomocą specjalnego urządzenia z napędem elektrycznym;
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, tzw. rekuperacja, w odróżnieniu od zwykłej wentylacji mechanicznej umożliwia odzyskanie ciepła; wymiennik ciepła, znajdujący się w centrum rekuperatora umożliwia wymianę energii między powietrzem wywiewanym a nawiewanym;  pozwala ograniczyć wydatki związane z ogrzewaniem budynku;
 • wentylacja mieszająca,strumieniowa, gwarantuje wymianę zanieczyszczonego powietrza za pomocą specjalnie zamontowanych nawiewników powietrza;
 • wentylacja wyporowa, przemieszczająca,to rozwiązanie polegające na wydzieleniu dwóch stref: dolnej i górnej; zużyte powietrze gromadzi się w okolicy sufitu, z kolei świeże na wysokości użytkowników pomieszczenia; mechanizm działania opiera się na przepływie powietrza o nisko burzliwych parametrach;
 • wentylacja hybrydowa to mieszanka dwóch systemów: wentylacji mechanicznej i naturalnej; jej funkcjonowanie jest uzależnione od warunków atmosferycznych i polega na wykorzystaniu urządzenia elektrycznego oraz siły wiatru i temperatury powietrza.

Kto może zostać monterem klimatyzacji?

Kurs na montaż klimatyzacji jest skierowany do osób pełnoletnich, które legitymują się wykształceniem co najmniej podstawowym. Obowiązkowym wymogiem udziału w szkoleniu poświęconemu klimatyzacji jest bardzo dobra znajomość języka polskiego. Obcokrajowcy, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse na rynku pracy powinni znać język polski w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin obecnośc tłumacza.

Na czym polega praca instalatora klimatyzacji i wentylacji?

Instalator klimatyzacji i wentylacji wykonuje nawiewy i klimatyzacje w budynkach na podstawie otrzymanych projektów. Ponadto montuje urządzenia pomiarowe oraz regulujące pracę maszyn lub systemów. Odpowiedzialny jest także za pomiar zanieczyszczeń. Do obowiązków takiego instalatora należy nie tylko instalacja, ale również konserwacja, serwisowanie i kontrolowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Jak wygląda kurs montażu klimatyzacji?

Szkolenie z klimatyzacji składa się z części teoretycznej. Całość kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną. Słuchacze, którzy zdobędą uprawnienia, mogą podjąć pracę w branży wentylacyjnej, chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Czy uprawnienia zdobyte podczas szkolenia z chłodnictwa i klimatyzacji są bezterminowe?

Osoby, które zdobędą pozytywny wynik z egzaminu, otrzymują świadectwo kwalifikacyjne z Gr. 2 na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych ważne przez okres 5 lat. Po tym czasie należy odnowić zdobyte uprawnienia montera klimatyzacji i wentylacji.

Czego można nauczyć się na kursie z klimatyzacji?

Kurs montażu klimatyzacji jest prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną złożoną z osób, które są związane z branżą klimatyzacyjną. Instruktorzy cechują się rzetelnością i sumiennością, mają bogatą wiedzę popartą długoletnim doświadczeniem. Chętnie służą fachową pomocą naszym kursantom i udzielają praktycznych wskazówek.

Program szkolenia z klimatyzacji obejmuje następujące zagadnienia:

 • budowa i zasady działania urządzeń klimatyzacji i chłodniczych;
 • wielkości charakterystyczne danych urządzeń;
 •  czynności przy obsłudze podczas uruchamiania i zatrzymywania pracy urządzeń;
 •  sposoby regulacji maszyn;
 •  urządzenia do automatycznej regulacji ciśnienia;
 •  przepisy w zakresie BHP, P.POŻ, ratownictwa medycznego, ochrony środowiska.

Ile kosztuje szkolenie z klimatyzacji?

Cena szkolenia poświęconego chłodnictwu i klimatyzacji jest uzależniona od ilości słuchaczy. Im więcej kursantów zadeklaruje chęć uczestnictwa w wybranym terminie, tym cena jest niższa.

Zgodnie z najnowszymi przepisami od kandydatów na uprawnienia energetyczne E2 wymaga się:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
Back To Top