Kurs na żurawie wieżowe – uprawnienia na operatora.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi wieżowych wszystkich typów.

Kompletny program szkoleniowy operatora żurawia wieżowego  obejmuje zajęcia teoretyczne odbywające się w dobrze wyposażonej sali szkoleniowej oraz zajęcia praktyczne na placu budowy wyposażonym w dźwig budowlany.

Podczas zajęć teoretycznych kursant posiądzie wiedzę z zakresu procedur operacyjnych, zasad BHP i przepisów dotyczących obsługi żurawi wieżowych, czytania wykresów obciążenia, budowie maszyn tego typu i wielu innych zagadnień.

Techniki przekazywane przez naszych instruktorów podczas kursu na dźwigi pomagają w uzyskaniu uprawnień operatora dźwigu i znajdują zastosowanie podczas codziennych obowiązków operatorskich.

Instruktorzy ośrodka stawiają bezpieczeństwo na pierwszej pozycji. Naszym celem jest zaszczepienie tej wartości każdej osobie, która uczęszcza na nasze zajęcia, tak aby przyszli operatorzy dźwigów budowlanych wykonywali swoją pracę bezpiecznie, niezależnie od miejsca w jakim przyjdzie im wykonywać swoje obowiązki.

Zapisz się na kurs na operatora żurawia wieżowego dzwoniąc na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Zagadnienia omawiane podczas zajeć
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • wiadomości ogólne,
 • budowa maszyn tego typu,
 • typy maszyn: stacjonarne, szybko montujące, sterowane bezprzewodowo,
 • zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne,
 • obowiązki operatorów,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne.

Żurawie wieżowe zwane potocznie dźwigami budowlanymi w szczególności są wykorzystywane na budowach jako maszyny do zadań specjalnych. Rozróżniamy żurawie wieżowe dolno i górno obrotowe, sterowane z kabiny lub poziomu roboczego. Uprawnienia na żurawie wieżowe uzyskane po naszym szkoleniu i zdanym egzaminie UDT będą uprawniały Cię do obsługi żurawi wieżowych wszystkich typów, nie zależnie od ich wysokości czy udźwigu nominalnego.

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia również do obsługi żurawi wieżowych sterowanych bezprzewodowo za pomocą specjalnego pilota.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
 • ukończone 18 rok życia,
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator (ośrodek współpracuje z odpowiednim lekarzem profilaktykiem).
Uprawnienia

Kurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 5 lat i uprawniają do obsługi żurawi wieżowych stacjonarnych, szybkomontujących oraz szynowych.

Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora żurawi wieżowych. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

Co możemy dla ciebie zrobić?

Kurs na żurawie wieżowe – dla grup zorganizowanych zajęcia prowadzone są na terenie całej Polski, bezpośrednio u pracodawcy lub na placu budowy. Terminy szkoleń są zależne od potrzeb naszych klientów. Instruktorzy dojeżdżają we wskazane miejsce. Każdy z członków naszej kadry posiada stosowne kwalifikacje, wiedzę teoretyczną, a także duże doświadczenie praktyczne. Nasi instruktorzy posiadają uprawnienia operatorów i konserwatorów, nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem zajęć otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe. Znajdują się w nich wszystkie niezbędne informacje oraz zbiór pytań egzaminacyjnych UDT z dołączonymi odpowiedziami.

Kurs operatora żurawi wieżowych składa się z zajęć praktycznych i teoretycznych. Zarówno szkolenie, jak i późniejszy egzamin przeprowadzane są w terminie dostosowanym do potrzeb klientów. Mogą się odbywać również w weekendy. W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. Nasz ośrodek podejmuje się również wszelkich formalności, które wiążą się z organizacją egzaminu przed UDT.

Pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje kurs na żurawie wieżowe?

W przypadku osób zapisujących się na szkolenie w pojedynkę, ceną kursu na uprawnienia operatora żurawia wieżowego w kat. IŻ wynosi 1900zł. Cena kursu ulega zmniejszeniu w przypadku zapisywania się na kurs w kilka lub kilkanaście osób, co możesz sprawdzić w naszym cenniku.

W jakich miastach prowadzony jest kurs na dźwig?

Docelowo nasz kurs na dźwigi prowadzimy w Wieluniu i okolicach miasta, jednakże w przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość organizacji kursu w dowolnym miejscu na terenie Polski. W przeszłości prowadziliśmy kurs na żurawie wieżowe w Rzeszowie, Lublinie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach i innych częściach kraju.

Jak wygląda egzamin na operatora żurawia wieżowego?

Egzamin na żuraw wieżowy zdaje się przed komisją z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas egzaminu sprawdzania jest wiedza teoretyczna osoby podchodzącej do egzaminu oraz wykonywane są wybrane zadania praktyczne, których celem jest sprawdzenie jak przyszły operator radzi sobie z obsługą sprzętu.

Jakie doświadczenie mają wasi instruktorzy?

Nasi instruktorzy doskonalenia zawodowego mogą się pochwalić ponad 10-letnim doświadczeniem w szkoleniu operatorów żurawi wieżowych. Ponadto osoby te posiadają uprawnienia operatorów i konserwatorów nadane przez UDT.

Jakie typy żurawi wieżowych dostępne są na szkoleniu?

Wykorzystujemy nowoczesne, sprawdzone i sprawne technicznie dźwigi. Jeżeli chciałbyś poznać dokładne modele dźwigów jakie będą dostępne na Twoim szkoleniu, to zachęcamy do kontaktu pod numerem tel. 504 556 709.

Zapisz się na kurs na operatora żurawia wieżowego dzwoniąc na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza.

Czym jest żuraw wieżowy?

Żuraw wieżowy to rodzaj dźwignicy zbudowanej z wieży (pionowy maszt) montowanej na przejezdnym lub stacjonarnym podłożu oraz  wysięgnika poziomego lub wychylnego. Żurawie wieżowe ułatwiają prowadzenie prac budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym. Za ich pomocą transportuje się materiały, a także wykonuje się montaż konstrukcji stalowych. Ich największym atutem jest duży zasięg wysięgnika. Co więcej, żuraw wieżowy jest wyposażony w kilka napędów, z których każdy odpowiedzialny jest za ruch innego elementu.

Żurawie wieżowe i żurawie samojezdne zalicza się do kategorii żurawi budowlanych.

Jakie rodzaje żurawi wyróżniamy?

Biorąc pod uwagę typ wysięgnika rozróżniamy:

 • żurawie wspornikowe,
 • żurawie wychylne.

Ze względu na rodzaj montażu żurawie dzielą się na:

 • żurawie montowane w częściach,
 • żurawie samo montujące się.

Rodzaj podstawy determinuje podział na:

 • żurawie stacjonarne,
 • żurawie przejezdne.

Analizując umiejscowienie mechanizmu obrotu, żurawie klasyfikuje się na następujące kategorie:

 • żurawie dolnoobrotowe,
 • żurawie górnoobrotowe.

Kto może wziąć udział w szkoleniu na żurawia wieżowego?

Kurs na operatora żurawia jest skierowany do osób, które ukończyły 18 r. życia, zdobyły wykształcenie minimum podstawowe oraz cieszą się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Ze względu na charakter pracy przeprowadza się również badania wysokościowe. Ponadto przyszli słuchacze muszą znać język polski w stopniu bardzo dobrym, a obcokrajowcy muszą przedłożyć poświadczenie od tłumacza przysięgłego.

Czego można się nauczyć podczas kursu na żurawia?

Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone na placu budowy wyposażonym w żurawia budowlanego. Podczas wykładów słuchacze poznają budowę i właściwości żurawi wieżowych, ich klasyfikację oraz zagadnienia związane z ładunkoznawstem. Ponadto przyszli operatorzy zaznajamiają się z zakresem obowiązków służbowych, eksploatacją maszyn, przepisami BHP oraz z zasadami postępowania w przypadku awarii sprzętu lub podczas wypadku przy pracy. Kursanci zdobywają również wiedzę dotyczącą Urzędu Dozoru Technicznego i jego wytycznych w zakresie żurawi wieżowych.

Jak zdobyć uprawnienia na operatora żurawia?

By zdobyć uprawnienia, uczestnicy szkolenia na żurawie wieżowe powinni przystąpić do egzaminu państwowego, który przeprowadza dwuosobowa komisja Urzędu Dozoru Technicznego. Każda z osób musi zaprezentować odpowiednią wiedzę merytoryczną, jak i umiejętności praktyczne związane z bezpieczną obsługą żurawi budowlanych. Pozytywny wynik z egzaminu umożliwia podjęcie pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego. Nasze szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi żurawi budowlanych każdego rodzaju, bez względu na wysokość czy udźwig nominalny maszyny.

Czy uprawnienia na obsługę żurawia tracą ważność?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje bezterminowe uprawnienia operatorom żurawi wieżowych.

Gdzie można odbyć kurs na operatora żurawia?

Organizujemy szkolenia na żurawie dla grup zorganizowanych na terenie całego kraju. Naszą kadra to zespół wykwalifikowanych instruktorów, którzy posiadają bogatą wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne w wykonywaniu pracy na stanowisku operatora żurawi budowlanych. Nasi dydaktycy zdobyli uprawnienia operatorów i konserwatorów przed komisją UDT.

Ile kosztuje szkolenie na żurawie wieżowe?

Cena kursu na operatora dźwigu budowlanego jest uzależniona od liczby słuchaczy biorących udział w szkoleniu. Każdy ze słuchaczy otrzymuje materiały szkoleniowe z najważniejszymi informacjami oraz zbiór pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami, dzięki któremu łatwiej można się przygotować do egzaminu UDT. W koszt kursu wliczony jest również egzamin.