Skip to content

Organizujemy kursy operatorów żurawi wieżowych budowlanych.

Kursy na żurawie wieżowe - szkolenia na uprawnienia operatora dźwigów wieżowych budowlanych.

Od 15 lat zajmujemy się kompleksowo organizacją szkoleń operatorów żurawi wieżowych zakończonych egzaminem na uprawnienia UDT. Posiadamy własny żuraw wieżowy marki Potain oraz plac zajęć praktycznych o pow. 2000 m² dostosowany do najnowszych wytycznych UDT z 2021 r.

Zamykamy nabór w dniu 26.07 na szkolenie i egzamin UDT w dniach 28.08 – 30.08.2024 r.

Opis przebiegu kursu obsługi żurawi - dźwigów budowlanych.

Czas trwania kursu

Kurs na żurawie wieżowe trwa 3 dni (zajęcia teoretyczne w formie on-line + 2 dni zajęć praktycznych) i jest zakończony 3 dnia egzaminem przed komisją UDT i wydaniem przez nich zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi wieżowych wszystkich typów. Dostęp 24h do platformy szkoleniowej słuchacz uzyskuje na 2 tyg. przed egzaminem.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Każdy ze słuchaczy otrzymuje bezpłatnie pytania egzaminacyjne UDT (949 pyt.) wraz z odpowiedziami.

Pełnomocnictwo UDT

Aby zostać przyjętym na kurs należy dostarczyć w formie skanu na min. 2 tyg. przed szkoleniem Pełnomocnictwo. Dokument upoważnia ośrodek szkoleniowy do reprezentowania słuchacza przed komisją UDT. Pełnomocnictwo może być dostarczone w formie skanu.

Egzamin UDT i ważność uprawnień

Szkolenie jest zakończone egzaminem teoretycznym pisemnym oraz praktycznym sprawdzającym umiejętności praktycznej obsługi żurawia wieżowego. Uprawnienia na żurawie wieżowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne 5 lat i na 3 m-ce przed upływem tej daty specjalnym wnioskiem złożonym w UDT można je przedłużyć.

Przebieg egzaminu UDT.

Egzamin pisemny teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu zawierającego 15 pytań. Aby egzamin teoretyczny był zaliczony jako pozytywny należy odpowiedzieć na minimum 11 pytań. Egzamin praktyczny odbywa się na placu budowy i obejmuje umiejętności obsługi i manewrowania żurawiem z ładunkiem.

Rodzaj uzyskanego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi żurawi wieżowych bez tonażowego ograniczenia oraz wszystkich typów: stacjonarne, szybko montujące oraz szynowe. Nie ma znaczenia wielkość żurawia oraz to czy żuraw wieżowy jest dolno obrotowy czy górno obrotowy, oraz to czy jest sterowany z kabiny czy z poziomu roboczego pilotem bezprzewodowym lub przewodowym.

Program szkolenia operatorów żurawi wieżowych:

 • wiadomości o Dozorze Technicznym
 • hakowy, sygnalista – współpraca z operatorem
 • budowa żurawi wieżowych
 • typy żurawi wieżowych: stacjonarne, szybko montujące, szynowe
 • sterowanie żurawiem: bezprzewodowo i z kabiny
 • zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne
 • obowiązki operatorów dźwigów budowlanych
 • bhp na stanowisku obsługi żurawi wieżowych
 • zajęcia praktyczne na żurawiu;

Dla grup zorganizowanych jesteśmy w stanie przeprowadzić kurs operatorów żurawi wieżowych na terenie całej Polski dostosowując miejsce i harmonogram szkolenia do zapotrzebowania Zleceniodawcy szkolenia. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w UDT w zakresie zgłaszania słuchaczy na egzamin oraz wyznaczania daty egzaminu. Nasi wykładowcy – instruktorzy posiadają niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji dźwigów budowlanych wszystkich typów. Każdy ze słuchaczy otrzymuje bezpłatnie pytania egzaminacyjne UDT (949 pytań), które są wspólnie rozwiązywane z wykładowca podczas szkolenia.

Kursy operatorów żurawi wieżowych prowadzimy na terenie miast Łódź, Opole, Wrocław, Warszawa, Częstochowa, Poznań, Kraków, Katowice oraz cały Śląsk.

szkolenia na żurawie wieżowe
uprawnienia na dźwigi budowlane
uprawnienia na operatora żurawia wieżowego
kursy na żurawie wieżowe
kursy na żurawie budowlane

Czym jest żuraw wieżowy?

Żuraw wieżowy to rodzaj dźwignicy zbudowanej z wieży (pionowy maszt) montowanej na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu oraz wysięgnika poziomego lub wychylnego. Żurawie wieżowe ułatwiają prowadzenie prac budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym. Za ich pomocą transportuje się materiały, a także wykonuje się montaż konstrukcji stalowych. Ich największym atutem jest duży zasięg wysięgnika. Co więcej, żuraw wieżowy jest wyposażony w kilka napędów, z których każdy odpowiedzialny jest za ruch innego elementu: podnoszenie, opuszczanie oraz obrót. Żurawie wieżowe i żurawie samojezdne zalicza się do kategorii żurawi budowlanych.

Jakie rodzaje żurawi wyróżniamy?

Biorąc pod uwagę typ wysięgnika rozróżniamy:

 • żurawie wspornikowe,
 • żurawie wychylne.

Ze względu na rodzaj montażu żurawie dzielą się na:

 • żurawie montowane w częściach,
 • żurawie szybko montujące

Sposób montażu determinuje podział na:

 • żurawie stacjonarne,
 • żurawie przejezdne.

Analizując umiejscowienie mechanizmu obrotu, żurawie klasyfikuje się na następujące kategorie:

 • żurawie dolno obrotowe,
 • żurawie górno obrotowe.

Kto może wziąć udział w szkoleniu na żurawia wieżowego?

Kurs na operatora żurawia jest skierowany do osób, które ukończyły 18 r. życia, zdobyły wykształcenie minimum podstawowe.

Czego można się nauczyć podczas kursu na żurawia?

Program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzone na placu budowy wyposażonym w żurawia budowlanego. Podczas wykładów słuchacze poznają budowę i właściwości żurawi wieżowych, ich klasyfikację oraz zagadnienia związane z ładunkoznawstem. Ponadto przyszli operatorzy zaznajamiają się z zakresem obowiązków służbowych, eksploatacją maszyn, przepisami BHP oraz z zasadami postępowania w przypadku awarii sprzętu lub podczas wypadku przy pracy. Kursanci zdobywają również wiedzę dotyczącą Urzędu Dozoru Technicznego i jego wytycznych w zakresie żurawi wieżowych.

Jak zdobyć uprawnienia na operatora żurawia wieżowego?

By zdobyć uprawnienia, uczestnicy szkolenia na żurawie wieżowe powinni przystąpić do egzaminu państwowego, który przeprowadza komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru
Technicznego. Każda z osób musi zaprezentować odpowiednią wiedzę merytoryczną, jak i umiejętności praktyczne związane z bezpieczną obsługą żurawi budowlanych.
Pozytywny wynik z egzaminu umożliwia podjęcie pracy na stanowisku operatora żurawia wieżowego. Nasze szkolenie umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi
żurawi budowlanych każdego rodzaju, bez względu na wysokość czy udźwig nominalny maszyny.

Czy uprawnienia na obsługę żurawia tracą ważność?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia operatorom żurawi wieżowych, które zachowują swoją ważność przez okres 5 lat.

Gdzie można odbyć kurs na operatora żurawia?

Organizujemy szkolenia na żurawie dla grup zorganizowanych na terenie całego kraju. Naszą kadra to zespół wykwalifikowanych instruktorów, którzy posiadają bogatą wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne w wykonywaniu pracy na stanowisku operatora żurawi budowlanych. Nasi dydaktycy zdobyli uprawnienia operatorów i
konserwatorów przed komisją UDT.

Ile kosztuje szkolenie na żurawie wieżowe?

Cena kursu na operatora dźwigu budowlanego jest uzależniona od liczby słuchaczy biorących udział w szkoleniu. Każdy ze słuchaczy otrzymuje materiały szkoleniowe z najważniejszymi informacjami oraz zbiór pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami, dzięki któremu łatwiej można się przygotować do egzaminu UDT. W koszt kursu wliczony jest również egzamin.

Back To Top