Kurs elektryka na uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV i powyżej.

(szkolenie jak i egzamin są prowadzone w formie on-line tylko do końca roku!!!)

Warunki przyjęcia na kurs elektryczny:

– przynajmniej podstawowe wykształcenie
– ukończony 18 rok życia

Kurs elektryka prowadzony jest w formie wykładów przez internet i kończy się egzaminem również w formie on-line przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia elektryczne tzw. SEP w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać. Całość szkolenia wraz z egzaminem prowadzimy w poniedziałki, środy lub piątki do wyboru w godz. 16 – 20.

Podczas szkolenia elektryków poruszane są tematy:

– przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,
– obowiązki osób na stanowisku elektryka E,
– organizacja pracy przy urządzeniach   elektroenergetycznych G1,
– ochrona od porażeń w do 1 kV i powyżej 1 kV,
– układy sepciowe,
– ochrona odgromowa i przepięciowa,
– sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,
– BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach   elektroenergetycznych, ochrona p.poż,
– zasady dysponowania mocą urządzeń   przyłączonych do sieci;

Zapisz się na kurs dzwoniąc do nas na numer 504 556 709 lub skorzystaj z formularza. 

Zapraszamy również na: kurs na uprawnienia gazowe oraz kurs na uprawnienia cieplne.

Kto może wziąć udział
w kursie SEP?

Uprawnienia SEP może zdobyć osoba, która ukończyła 18. rok
życia i posiada wykształcenie minimum podstawowe. Dodatkowo wymagana jest
bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Jakie rodzaje uprawnień
energetycznych wyróżniamy?

Uprawnienia energetyczne można podzielić na 3 grupy:

 • uprawnienia
  G1
  to uprawnienia elektryczne, które upoważniają do obsługi urządzeń,
  instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają,
  przesyłają i zużywają energię elektryczną;
 • uprawnienia
  G2
  to uprawnienia cieplne, które zezwalają na obsługę urządzeń
  wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło, dotyczą one również
  urządzeń energetycznych;
 • uprawnienia
  G3
  to uprawnienia gazowe, dzięki nim można obsługiwać urządzenia i
  instalacje oraz sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,
  magazynujące, a także zużywające paliwo gazowe.

Na co jeszcze
wskazują uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia SEP określają również
stanowisko pracy. Wyróżniamy dwa typy uprawnień:

 • eksploatacja (E) – przeznaczona dla osób
  obejmujących stanowiska związane z obsługą, konserwacją, remontem, montażem,
  kontrolą i pomiarami.
 • dozór (D) – dedykowane osobom obejmującym
  stanowiska kierownicze, przełożonych ludzi odpowiedzialnych za eksploatację
  oraz sprawujących nadzór nad eksploatacją.

Czym różni się
eksploatacja od dozoru?

Uprawnienia dozoru są wymagane
nie tylko w przypadku osób zajmujących się nadzorem pracowników niższego
szczebla, ale również są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych
związanych z oględzinami urządzeń, instalacji i sieci. Ta kategoria uprawnień
jest także obowiązkowa dla osób sporządzających ekspertyzy, protokoły,
dokumentacje i wydających orzeczenia. Wszyscy, którzy chcieliby realizować wyżej
wymienione zadania muszą wykazać się znajomością uregulowań prawnych.

Co jeszcze określają
uprawnienia?

Uprawnienia energetyczne wskazują także na zakres czynności.
Rozróżniamy:

 • obsługę,
 • konserwację,
 • remont,
 • montaż,
 • prace kontrolno-pomiarowe.

Czy uprawnienia energetyczne tracą ważność?

Zgodnie z obowiązującym prawem
Komisja może wydać uprawnienia bezterminowe lub terminowe. Niektóre uprawnienia
energetyczne są ważne przez 5 lat. Po tym okresie należy je odnowić.
Bezterminowe świadectwo kwalifikacyjne wydaje się w przypadku, kiedy dokumenty
i zaświadczenia przedstawione przez osobą ubiegającą się o zdobycie uprawnień
dają pewność, że będzie ona należycie wykonywała swoją pracę.

Kiedy należy odnowić uprawnienia?

Zgodnie z Prawem energetycznym do
ponownego egzaminu muszą przystąpić:

 • osoby, u których stwierdzono nieprawidłową
  eksploatację urządzeń, sieci i instalacji,
 • osoba w ciągu ostatnich 5 lat nie pracowała na
  stanowisku związanym z posiadanymi uprawnieniami,
 • pracodawcy, którzy dokonali modernizacji lub zmiany
  parametrów urządzeń,
 • osoby świadczące usługi na rzecz konsumentów.

Czym są uprawnienia elektryczne G1?

Uprawnienia G1 to najważniejsza
legitymacja w zawodzie elektryka. By ją uzyskać, należy zdobyć odpowiednie
kwalifikacja oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu SEP.

Ile kosztuje kurs SEP?

Cena kursu na elektryka, jak i
koszt pozostałych szkoleń jest ściśle związany z ilością osób uczestniczących w
kursie SEP oraz od miejscowości.

Czego można się nauczyć podczas kursu?

Kurs SEP pomaga przygotować się
do egzaminu, stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w pracy elektryka. Podczas
zajęć kursanci uczą się jak prawidłowo eksploatować, urządzenia, instalacje i
sieci elektroenergetyczne do 1 kV. Zaznajamiają się również z zasadami
konserwacji, obsługi, montażu i remontu sieci oraz maszyn powyżej 1 kV.
Szkolenie energetyczne dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
Całość kończy się egzaminem SEP składanym przed Energetyczną Komisją
Kwalifikacyjną.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia SEP?

Aby zdobyć uprawnienia SEP należy
odbyć kurs i zdać egzamin SEP. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymują
specjalną książeczkę, w której odnotowuje się rodzaj i zakres uprawnień
energetycznych.

Kto wydaje uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne wydają
zasadniczo trzy instytucje: SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, SIMP
(Stowarzyszenie Instalatorów Monterów Polskich) i SPE (Stowarzyszenie Polskich
Energetyków).

Wydawanie uprawnień jest ściśle
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dn. 28 kwietnia 2003 r.. Dotyczy ono szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z
31 maja 22003 r. poz. 828; zm.: Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz.   1184; z
2005 r. nr 141, poz. 1189).

Kursy i szkolenia elektryków na uprawnienia elektryczne SEP prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Olesno, Praszka, Kluczbork, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Warszawa.