Skip to content

Prowadzimy kursy elektryków na uprawnienia elektryczne SEP.

Kurs elektryka na uprawnienia elektryczne do 1 kV i powyżej 1 kV.

Szkolenie i egzamin on-line w zakresie uzyskania uprawnień elektrycznych SEP.

Opis przebiegu kursu elektryka.

Czas trwania kursu

Kurs elektryka na uprawnienia elektryczne SEP wraz z egzaminem jest prowadzony w formie on-line. Egzamin jest realizowany w terminie 14 dni od daty zapisania się na szkolenie. Wcześniej słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe do samokształcenia.

Warunki przyjęcia na kurs

Aby zostać przyjętym na kurs należy mieć ukończone 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe oraz posługiwać się językiem Polskim w stopniu komunikatywnym lub zapewnić na egzamin tłumacza przysięgłego.

Rodzaj uzyskanych uprawnień

Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie z wynikiem pozytywnym, osoba kończąca kurs otrzymuje uprawnienia elektryczne SEP na stanowisku E do 1 kV lub powyżej.

Ważność uprawnień

Uprawnienia w formie świadectwa kwalifikacji G1 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych są ważne przez okres 5 lat i należy je odnawiać.

Przebieg szkolenia oraz egzaminu

Szkolenie oraz cały egzamin prowadzony jest w formie on-line i wystarczy zwykły laptop z kamerą i mikrofonem lub tablet, a nawet smartfon. Wcześniej osoba chcąca brać udział w szkoleniu otrzymuje na e-maila obszerne materiały szkoleniowe. Szkolenie jest 1-dniowe, natomiast egzamin końcowy nadający określone kwalifikacje realizowany jest w ciągu 14 dni od daty zapisania się na szkolenie.

Program szkolenia elektryków na uprawnienia SEP:

 • przepisy ogólne i wybrane zagadnienia
 • obowiązki osób na stanowisku elektryka E
 • organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych Gr. I
 • ochrona od porażeń w do 1 kV i powyżej 1 kV
 • ochrona odgromowa i przepięciowa
 • sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka
 • BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona p.poż

Uzyskując kwalifikacje elektryka w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych można samodzielnie wykonywać zawód elektryka. Uprawnienia elektryczne są honorowane na terenie całej Polski. Zgodnie z najnowszą Ustawą Prawo energetyczne, wskazane jest aby osoby chcące zdobyć uprawnienia elektryczne miały wykształcenie kierunkowe energetyczne lub pokrewne. W przypadku braku takiego wykształcenia wymagane jest poświadczenie stażu na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – Gr. I

Kursy i szkolenia elektryków na uprawnienia elektryczne SEP prowadzimy w następujących miastach Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Kępno, Bełchatów, Olesno, Praszka, Kluczbork, Częstochowa, Łódź, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Kraków, Warszawa oraz Kielce.

uprawnienia sep
uprawnienia elektryczne sep, gr1
kursy elektryków
szkolenie elektryków

      

Kurs elektryka ma za zadanie przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji dla niżej wymienionych urządzeń:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV,
 • urządzenia elektrotermiczne,
 • urządzenia do elektrolizy,
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 • elektryczną sieć trakcyjną,
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zgodnie z najnowszymi przepisami od kandydatów na uprawnienia elektryczne wymaga się:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci

Kto może wziąć udział w kursie SEP?

Uprawnienia SEP może zdobyć osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada wykształcenie minimum podstawowe. Dodatkowo wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego. Ponadto wskazane jest aby osoba chcąca podejść do egzaminu posiadała wykształcenie kierunkowe energetyczne bądź pokrewne lub posiadała zaświadczenie o stażu na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Jakie rodzaje uprawnień energetycznych wyróżniamy?

Uprawnienia energetyczne można podzielić na 3 grupy:

 • uprawnienia G1 to uprawnienia elektryczne, które upoważniają do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną;
 • uprawnienia G2 to uprawnienia cieplne, które zezwalają na obsługę urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło, dotyczą one również urządzeń energetycznych;
 • uprawnienia G3 to uprawnienia gazowe, dzięki nim można obsługiwać urządzenia i instalacje oraz sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące, a także zużywające paliwo gazowe.

Na co jeszcze wskazują uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia SEP określają również stanowisko pracy. Wyróżniamy dwa typy uprawnień:

 • eksploatacja (E) – przeznaczona dla osób obejmujących stanowiska związane z obsługą, konserwacją, remontem, montażem, kontrolą i pomiarami.
 • dozór (D) – dedykowane osobom obejmującym stanowiska kierownicze, przełożonych ludzi odpowiedzialnych za eksploatację oraz sprawujących nadzór nad eksploatacją

Czym różni się eksploatacja od dozoru?

Uprawnienia dozoru są wymagane nie tylko w przypadku osób zajmujących się nadzorem pracowników niższego szczebla, ale również są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych związanych z oględzinami urządzeń, instalacji i sieci. Ta kategoria uprawnień jest także obowiązkowa dla osób sporządzających ekspertyzy, protokoły, dokumentacje i wydających orzeczenia. Wszyscy, którzy chcieliby realizować wyżej wymienione zadania muszą wykazać się znajomością uregulowań prawnych.

Co jeszcze określają uprawnienia?

Uprawnienia energetyczne wskazują także na zakres czynności. Rozróżniamy:

 • obsługę,
 • konserwację,
 • remont,
 • montaż,
 • prace kontrolno-pomiarowe.

Czy uprawnienia energetyczne tracą ważność?

Zgodnie z obowiązującym prawem Komisja wydaje uprawnienia energetyczne, które są ważne przez 5 lat. Po tym okresie należy je odnowić.

Czym są uprawnienia elektryczne G1?

Uprawnienia G1 to najważniejsza legitymacja w zawodzie elektryka. By ją uzyskać, należy zdobyć odpowiednie kwalifikacja oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu SEP. Każdy elektryk wykonujący usługi elektryczne powinien posiadać takie uprawnienia.

Ile kosztuje kurs SEP?

Cena kursu na elektryka, jak i koszt pozostałych szkoleń jest ściśle związany z ilością osób uczestniczących w kursie SEP.

Czego można się nauczyć podczas kursu?

Kurs elektryka pomaga przygotować się do egzaminu, stanowi kompendium wiedzy niezbędnej w pracy elektryka. Podczas zajęć kursanci uczą się jak prawidłowo eksploatować, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV lub powyżej 1 kV. Zaznajamiają się również z zasadami konserwacji, obsługi, montażu i remontu sieci oraz maszyn powyżej 1 kV. Całość kończy się egzaminem SEP składanym przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Posiadanie takich kwalifikacji przyda się każdemu kto chciałby otworzyć firmę z branży elektrycznej i chciałby świadczyć usługi elektryczne.

W jaki sposób można zdobyć uprawnienia SEP?

Aby zdobyć uprawnienia SEP należy odbyć kurs i zdać egzamin kwalifikacyjny. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, otrzymują specjalną książeczkę, w której odnotowuje się rodzaj i zakres uprawnień energetycznych.

Kto wydaje uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia energetyczne wydają zasadniczo Stowarzyszenia Naukowo Techniczne, które uzyskały zezwolenie Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki na taką działalność.

Back To Top