Skip to content
Jak uzyskać zaświadczenie TDT na nalewaki cystern?

Jakie uprawnienia są wymagane na napełnianie i opróżnianie cystern oraz czas ich ważności?

Czy wymagane są uprawnienia na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, osoby wykonujące czynność obsługi urządzenia tzw. UNO służącego do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych czyli cystern, powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Kto wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do napełniania i opróżniania cystern?

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do napełnienia i opróżniania zbiorników transportowych – cystern wydaje TDT, czyli Transportowy Dozór Techniczny. Aby uzyskać takie zaświadczenie TDT, należy zdać egzamin w wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną TDT.

Jak wygląda szkolenie i jaki jest przebieg egzaminu TDT na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych?

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne TDT, należy ukończyć dwu dniowy teretyczno – praktyczny kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną TDT. Egzamin składa się z trzech części: pisemnej – 6 pytań, ustnej – 2 pytania oraz egzaminu praktycznego polegającego na napełnieniu lub opróżnieniu cysterny.

Jaki jest czas ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT na napełnianie i opróżnianie cystern?

Zaświadczenie kwalifikacyjne TDT, dające uprawnienia na nalewaki cystern jest ważne przez okres 5 lat. Na 3 miesiące przed czasem ważności tego uprawnienia, można je bezpłatnie przedłużyć.

Na jakie klasy towarów niebezpiecznych TDT wydaje uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern?

Zaświadczenie kwalifikacyjne TDT uprawniające do obsługi urządzeń służących do napełniania i opróżniania cystern można uzyskać w transporcie drogowym ADR, transporcie kolejowym RID lub transporcie wodnym ADN w następujących kategoriach, czyli klasach:

Klasa 2       Gazy

Klasa 3       Materiały ciekłe zapalne

Klasa 4.1    Materiały stałe zapalne, materiały samo reaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone

Klasa 4.2    Materiały samozapalne

Klasa 4.3    Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 5.1    Materiały utleniające

Klasa 5.2    Nadtlenki organiczne

Klasa 6.1    Materiały trujące

Klasa 6.2    Materiały zakaźne

Klasa 8        Materiały żrące

Klasa 9        Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary niezaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne, cysterny na artykuły spożywcze i inne)

Czy bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne TDT na napełnianie i opróżnianie cystern tracą ważność?

Tak, zaświadczenia kwalifikacyjne TDT wydane na okres bezterminowy i uprawniające do napełniania i opróżniania cystern, tracą swoją ważność w dniu 31.12.2023 r. Można było je bezpłatnie przedłużyć specjalnym wnioskiem w TDT do dnia 30.09.2023 r.

Back To Top