Skip to content
Czy zaświadczenie ukończenie kursu obsługi pilarek łańcuchowych spalinowych mechanicznych, będzie uprawniało do wykonywania prac przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych?

Czy zaświadczenie o ukończeniu kursu pilarza drwala – obsługi pilarki będzie uprawniało do wykonywania prac przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych?

Czy zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi pilarek, uprawnia również do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych?

Zgodnie ze starszymi przepisami, czyli Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, aby wykonywać pracę pilarką mechaniczną do ścinki drzew przy w/w pracach należało posiadać kwalifikacje nadane przez IMBiGS. Co w praktyce skutkowało tym, iż osoba po ukończeniu kursu na pilarki mechaniczne, musiała zdać egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną Instytutu Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Zmiana przepisów w 2020 r. uprościła zasadę, kto może obsługiwać pilarki mechaniczne do ścinki drzew przy wykonywaniu robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zgodnie z najnowszymi przepisami, czyli Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, osoby które ukończyły kurs obsługi pilarek i uzyskały zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia, mogą również obsługiwać pilarki mechaniczne do ścinki drzew przy wykonywaniu robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Najnowsze Rozporządzenie zrównało kurs pilarza – drwala czyli obsługi pilarek z kwalifikacjami wydawanymi przez IMBiGS do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew.

Na podstawie jakiego przepisu należy ukończyć kurs obsługi pilarek, aby był on równoznaczny z kwalifikacjami IMBiGS?

Ukończenie kursu na pilarki z wynikiem pozytywnym z zakresu obsługi pilarek na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu nie których prac z zakresu gospodarki leśnej, jest wystarczające aby wykonywać pilarką prace związane z robotami ziemnymi, budowlanymi czy drogowymi. Nie trzeba po takim szkoleniu zdawać egzaminu przed kwalifikacyjną komisją powołaną przez IMBiGS.

Jakie jest program szkolenia operatorów pilarek?

Zgodnie z § 22.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu nie których prac z zakresu gospodarki leśnej, szkolenie z zakresu obsługi pilarek powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojoną wiedzę oraz zawierać następująca tematykę kursu:

  • użytkowanie i obsługa pilarki
  • techniki ścinki i obalania drzew
  • techniki okrzesywania i przerzynki drewna
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze pilarki

Warto jeszcze dodać, iż pilarki mechaniczne łańcuchowe spalinowe czy też elektryczne, są bardzo niebezpiecznymi narzędziami pracy i oprócz ukończonego kursu, pracownik obsługujący pilarkę powinien również przejść instruktaż na stanowisku pracy, zapoznać się z ryzykiem zawodowym operatora pilarek oraz przejść stosowne lekarskie badanie profilaktyczne, a przede wszystkim używać podczas pracy pilarką odpowiednich środków ochrony osobistej. Pilarz – drwal powinien ściśle przestrzegać instrukcji eksploatacji producenta pilarki oraz należycie dbać o stan techniczny swojej pilarki.

Back To Top