Kursy operatorów maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych.


Szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych prowadzone są w cyklu całorocznym i kończą się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia wymagane odrębnymi przepisami do prowadzenia tego typu kursów.


Poniżej zakres prowadzonych szkoleń:

kurs operatora koparki, ładowarki, koparko - ładowarki, spycharki

kurs montażu rusztowań budowlanych

kurs operatora betoniarek

kurs operatora maszyn do produkcji mieszanki betonowej

kurs operatora walca drogowego

kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg

kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych

kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

kurs operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych

kurs operatora pomp do mieszanki betonowej

kurs na agregaty tynkarskie

kurs operatora podajnika do betonu

kurs operatora rowniarki

kurs operatora malowarki

Szkolenia operatorów są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
W § 23 w/w rozporzadzenia znajdziemy zapis, iż uprawnienia w zakresie obsługi maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych można uzyskać kończąc szkolenie i uzyskując pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją IMBIGS. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Częśc toeretyczna kursu obejmuje zagadnienia z zakresu:

- dokumentacji technicznej maszyn roboczych,
- bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,
- technologii wykonywania robót ziemnych,
- użytkowania i obsługi maszyn roboczych;

Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych. Osoba, któraz uzyska pozytywny wynik egzaminu otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora. Maszyny do robót budowlanych, ziemnych i drogowych dzielą się na poszczególne klasy w zależności od ich wielkości i mocy znamionowej oraz cech użytkowych.

Z naszych usług szkoleniowych skorzystało juz wiele firm i osób prywatnych z miast Wieluń, Sieradz, Bełchatów, Łódź, Wrocław, Kalisz, Częstochowa oraz Opole.

maszyny budowlane szkolenia